สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

  MeTuKYang > Scripts > Javascript > ทำปุ่ม View source
                               ส่วน Head
     
ตัวอย่าง example :
วิธีใช้ : 1.นำไปไว้ใน <body></body> ตรงตำแหน่งที่ต้องการครับ
Copyright (c) 2007 MeTuKYang.com All Right Reserved.
Contact Us: Tel. 08-7947-9138  E-mail : webmaster@metukyang.com